Lapsen oikeus turvalliseen kasvuun

03.12.2020

Jokaisella meistä on oikeus tulla kuulluksi ja kohdelluksi yksilönä. Niin aikuisilla kuin etenkin lapsilla ja nuorilla omilla kasvupoluillaan. Lastenkasvatus on maailman tärkein tehtävä, ja sen tekijät ansaitsevat kunnolliset työnteon edellytykset.

Varhaiskasvatus on tutkitusti tärkeä alusta lapsen sosiaalisten, emotionaalisten ja kielellisten taitojen oppimiselle ja koulumenestykselle. Tämä korostuu maahanmuuttajataustaisten ja huono-osaisten perheiden kohdalla.

Helsinki on siirtynyt yhä suurempiin päiväkotiyksiköihin luopuen samalla pienistä päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista. Yrittäjänä toki ymmärrän tästä koituvat taloudelliset edut. Taloudellisen tehokkuuden maksimointi heijastuu kuitenkin suoraan palvelun laatuun - varhaiskasvatuksen menothan koostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista.

Isojen ikäluokkien jäädessä eläkkeelle pääkaupunkiseudun päiväkodeissa tuskaillaan henkilöstön saatavuudesta. Riittävä palkkataso on tietenkin tärkeä osa työtyytyväisyyttä ja alan kiinnostavuutta, ja Helsinki on panostanut tähän paljon omien päiväkotiensa henkilöstön osalta. Rahakaan ei ratkaise, ellei työtään pysty käytännössä tekemään laadukkaasti ja mielekkäästi.

Lastemme hyvinvoinnista vastaavat "päiväkodin tädit" ovat hyvin koulutettuja ammattilaisia, joilla on takanaan vuosikausien varhaiskasvatusopinnot. Ala vaatii myös jatkuvaa kouluttautumista alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Nämä ihmiset ovat mittaamattoman tärkeässä roolissa lastemme hyvinvoinnissa.

Työ lasten parissa on palkitsevaa ja sisältää paljon iloa. On kuitenkin väärin, jos henkilökunta joutuu päivästä toiseen ilman vahvaa tukea vain luovimaan hymyhuulin lasten kielellisten ja erityishaasteiden, pedagogisten suunnitelmien ja meidän entistä vaativampien asiakkaiden keskiössä. Vastuu lasten päivästä ja tulevaisuudesta ja siihen liittyvä riittämättömyys painavat arjessa.

Parannetaan varhaiskasvatuksen laatua ja työn edellytyksiä:

 • Lasten yksilölliset tarpeet työn lähtökohdaksi myös käytännössä.
 • Työnteon mahdollisuuksiin puututtava pikaisesti
  • Riittävä henkilöstömitoitus konkreettisesti arjessa
  • Henkilöstön työnohjausta lisättävä
  • Mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja yhteiseen työn kehittämiseen
 • Perheille suunnattuja matalan kynnyksen tukitoimia lisättävä ja eri tahojen yhteistyötä tehostettava.
 • Päiväkotien suunnittelun painopiste siirrettävä pienempiin yksiköihin.
 • Annetaan perheille tasavertainen mahdollisuus valita lapsensa varhaiskasvatus myös yksityisessä päiväkodissa - tulotasosta riippumatta.
 • Annetaan samalla varhaiskasvatuksen ammattilaisille mahdollisuus toimia yrittäjänä.
 • Kaupungin kansainvälistyminen huomioitava mm. kielikylpytarjontaa lisäämällä.

Taataan lapsille turvallinen arki, myös kodin ulkopuolella.